Ce trebuie să știți despre Schema de Ajutor - Program de Susținere Activitatea de Reproducție, Incubație și Creștere Sector Avicol?

Ce se poate finanța?

 1. Construcția stațiilor de incubație, fermelor de reproducție sau de creștere noi;
 2. Achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, depozitarea, evacuarea și tratarea dejecțiilor;
 3. Costuri cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații, precum și alte costuri generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute

De ce să construiți noul spațiu cu Frisomat România?

 1. Partener de încredere și cu experiență în derularea de proiecte cu finanțare publică. Anual implementăm numeroase proiecte finanțate pe Fonduri Europene, astfel putem asigura implementarea, raportarea și decontarea proiectului conform cerințelor specifice finanțărilor publice. În plus colaborăm cu firme de consultanță de încredere și cu rata de reușită ridicată. +24 ani experiență. +960.000 mp construiți. 
 2. Încadrare în durata maximă de realizare investiție – Frisomat România de peste 24 de ani Proiectează, Produce, Livrează și Montează Ferme Avicole, astfel deținem controlul complet asupra investiției dvs.
 3. Responsabilitate și Calitate asigurată. Noua dvs. fermă avicolă va fi finalizat la timp, respectând cerințele procedurale și de raportare specifice, în plus o să fie rezistent, extensibil, relocabil și datorită calității materialelor & montajului, cu costuri de mentenanță aproape zero pe toată durata de viață.

! IMPORTANT !
Frisomat România NU oferă servicii de consultanță de 1. verificare eligibilitate, 2. scriere proiect, 3. depunere proiect, 4. monitorizare si implementare proiect de finanțare. Pentru aceste servicii va trebui să colaborați cu o firmă de consultanță de specialitate.

Citiți mai jos cele mai importante informații despre Ajutorul des tat, Informații documentate și sintetizate din mai multe surse oficiale.
Dat fiind situația actuală, se observă frecvența mare cu care informațiile se modifică. Deși Frisomat depune toate eforturile pentru a actualiza informațiile de mai jos, nu ne considerăm responsabili pentru acuratețea datelor prezentate mai jos.

Doriți să CONSTRUIȚI o FERMĂ AVICOLĂ prin AJUTORUL DE STAT?

Informații și condiții de aplicare

 • Valoarea totală a ajutorului de stat este de 199,5 milioane euro și se asigură de la bugetul de stat
 • Cofinanțare la nivel de țară – urmează să se stabilească
 • Cofinanțare beneficiar (Bucuresti – Ilfov) – urmează să se stabilească
 • Suma minimă și maximă/valoare ajutor financiar – urmează să se stabilească

Sprijin Maxim

Nivelul ajutorului de stat este de MAXIMUM 40% din cheltuielile eligibile şi poate creşte cu câte 20%, fără a depăși 90%, pentru:

 • tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program;
 • (investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
 • investiţii colective realizate de către crescătorii de păsări.

Cheltuieli eligibile

 • Înființarea de ferme de reproducție sau stații de incubație ori ferme de creștere, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar;
 • Investiții în ferme de reproducție sau în stații de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar;
 • Mărirea capacității de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau stația de incubație ori ferma de creștere, existente, până la capacitatea maximă de cazare/producție/beneficiar

Beneficiari eligibili

 • Persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de reproducție sau de creștere ori stații de incubație a ouălor;
 • Persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații de păsări aflate în conservare sau stații de incubare a ouălor aflate în conservare;
 • Persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care dețin exploatații cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de reproducție sau de creștere ori de incubație, care își măresc capacitatea de cazare sau capacitatea de incubație a ouălor.

Important de menționat:

 • Beneficiarii trebuie să dețină suprafața de teren necesară investițiilor realizate în baza Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol.
 • Ajutorul de stat se acordă o singură dată pentru investițiile aferente capacităților de producție dezvoltate prin Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol.
 • Beneficiarii Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, de incubație și de creștere în sectorul avicol nu pot accesa simultan sprijin și prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege.
 • Prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanților care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploatației începând cu 1 ianuarie 2017 până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Capacitățile maxime de cazare/producție în funcție de actatea desfășurată

 • reproducție:
  • tineret 36.000 de locuri de cazare/producție;
  • adulte 60.000 de locuri de cazare/producție;
 • incubație: 1.765.000 de locuri;
 • creștere:
  • găini ouă consum 200.000 de locuri de cazare/producție;
  • pui de găină pentru carne 350.000 de locuri de cazare/producție;
  • pui de curcă pentru carne 150.000 de locuri de cazare/producție.

Data Lansare Sesiune de Depunere

Se apreciează Martie – Aprilie 2020. Urmează să se confirme. Revenim cu detalii de îndată ce sunt disponibile.

Data limită depunere proiect Ajutor de stat - Ferme Avicole

Se apreciează Martie – Aprilie 2020. Urmează să se confirme. Revenim cu detalii de îndată ce sunt disponibile.

Durată maximă de implementare

Derularea măsurii se desfășoară pe parcursul a 2 perioade succesive:

a) O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data de 31.12

b) Perioada de 3 ani de monitorizare.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 4 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform prezentei proceduri.

Decontarea Cheltuielilor - Credit Punte

Urmează să se confirme. Revenim cu detalii de îndată ce sunt disponibile.

Procedura de aplicare

A. CERERE DE ÎNSCRIERE în Programul de susținere

 • Modelul de Cerere – Anexa 1 – încă nu s-a publicat forma finală
 • Împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
 • Copie a certificatului de înregistrare al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
 • Copie de pe actul constitutiv;
 • Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 • Pentru terenurile pe care se realizează investiția, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
 • Plan cadastral;
 • Pentru exploatațiile în conservare, documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului din care să rezulte că achiziția s-a realizat înainte cu 3 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi.

DUPĂ înscriere în Schema de susținere trebuie completat și depus ANEXA 3, însoțită de următoarele documente, după caz:

 • Studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată;
 • Extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiția;
 • Certificat de urbanism.

Pentru acordarea AVANSULUI, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției:

 • Autorizația de construcție, cu excepția beneficiarilor care investesc în echipamente
 • Studiul geotehnic;
 • Aviz sanitar-veterinar;
 • Aviz de mediu;
 • Aviz emis de direcția de sănătate publică județeană;
 • Declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin prin PNDR 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;
 • Devizul de lucrări estimate.

Documentația tehnică

DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ, care face parte din studiul de fezabilitate, care se depune la direcţiile agricole odată cu cererea de finanţare trebuie să cuprindă obligatoriu:

– a) elemente de construcție:
• Hale de producţe
• Filtru sanitar-veterinar
• Post trafo
• Dezinfectoare pentru mijloacele de transport
• Gospodărie de apă sau sistem racordare la rețeaua publică de apă
• Buncăre de stocare furaj
• Sală de necropsie
• Cameră frigorifică pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (SNCU)
• Spații de depozitare
• Birou medic veterinar
• Sală de mese
• Birou șef de fermă
• Împrejmuire fermă
• Drumuri de acces
• Bazine de colectare dejecții și/sau stație de epurare și/sau platforme pentru gunoiul de grajd, etc.
– b) echipamente tehnologice și funcționale.

Etape de Proiect

 1. Verificare Eligibilitate – Realizată de firma de consultanță parteneră
 2. Calcul Punctaj Estimativ – Realizată de firma de consultanță parteneră
 3. Elaborare & Depunere Proiect – Realizată de firma de consultanță parteneră
 4. Implementare Proiect – Management de proiect & Cerere de rambursare/Firma de consultanță parteneră + Furnzior hală/Frisomat România
 5. Audit și Monitorizare – Realizată de firma de consultanță parteneră

Resurse - Surse de informare

1. LEGEA nr. 227 din 1 august 2018 – privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol – LINK

Doriți să CONSTRUIȚI o FERMĂ AVICOLĂ - Programul Susținere sectorul Avicol?